22 czerwca 2024

Elementy umowy o zarządzanie nieruchomościami

Elementy umowy o zarządzanie nieruchomościami

Elementy umowy o zarządzanie nieruchomościami – prawidłowe zarządzanie nieruchomościami Warszawa związane jest z koniecznością powołania zarządcy nieruchomości, do którego zadań będzie należało dbanie o należyty stan techniczny nieruchomości. Zarządcę zatrudnia się na podstawie umowy regulującej stosunki pomiędzy zarządcą a właścicielem nieruchomości. Poniżej postaramy się przedstawić szczegółowo co powinna zawierać umowa z zarządcą by zapewnić prawidłowe zarządzanie nieruchomościami Warszawa.

Zarządca

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa jest to czynność, która została przewidziana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisy tej ustawy określają kto może być zarządcą nieruchomości. Ustawodawca określił, że zarządcą może być osoba fizyczna legitymująca się licencją zawodową zarządcy nieruchomości, którą wydają stosowne organy państwowe. Jednocześnie listy zarządców publikowane są na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jednocześnie zarządca musi okazywać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkody działaniami związanymi zarządzeniem nieruchomościami Warszawa.

Forma umowy

Umowa z zarządcą do swojej ważności winna być zawarta w formie pisemnej. Przywołana ustawa o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny regulują elementy, które winny być zawarte w umowie o zarządzanie nieruchomościami Warszawa. Warto jednak wspomnieć, iż poza elementami, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w umowie jak określenie stron umowy i jej przedmiotu, zgodnie z zasadą swobody umów, ostateczny kształt porozumienia zależy od wewnętrznych ustaleń dokonanych między stronami, uwzględniających faktyczne potrzeby właściciela i ofertę zarządcy.

Elementy umowy

Każda umowa o zarządzanie nieruchomościami Warszawa musi zawierać elementy obowiązkowe dla każdej umowy cywilnoprawnej, ściśle określone przepisami. Jednocześnie do specyfiki umów o zarządzanie nieruchomościami należy konieczność zawarcia w niej oświadczenia zarządcy o posiadaniu odpowiednich uprawnień zawodowych wydanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zezwalających na wykonywanie zawodu. W umowie powinno się również zawrzeć numer licencji zarządcy oraz oświadczenie o posiadaniu przez niego odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Natomiast w części dotyczącej określenia przedmiotu umowy, zaleca się powołanie na ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości oddanej w zarząd, by nie było wątpliwości czego umowa faktycznie dotyczy.

Obowiązki zarządcy

Poza wymienionymi w poprzednim akapicie elementami, umowa o zarządzanie nieruchomościami Warszawa powinna szczegółowo określać obowiązki zarządcy, w tym zakres jego odpowiedzialności. Odpowiedzialność zarządcy dotyczy przede wszystkim prawidłowości sprawowania opieki nad nieruchomością jak również dbałość o ochronę interesów wspólnoty bądź właściciela nieruchomości. Dodatkowo zarządca obowiązany jest do działania z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i tajemnicy zawodowej którą jest objęty, o czym również warto wspomnieć w umowie.

Warto w tym miejscu wskazać, że tajemnica zawodowa zarządcy nieruchomości związana jest z zakazem przekazywania jakichkolwiek informacji na temat zarządzanej nieruchomości wiążących się z ryzykiem naruszenia interesów wspólnoty bądź właściciela nieruchomości. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie ustaje po zakończeniu umowy, chyba że zarządca zostanie z niej zwolniony.

Co od czynności wykonywanych przez zarządcę, warto zadbać o ich szczegółowe opisanie w umowie, tak by zakres oczekiwań w stosunku do zarządcy nie budził jakichkolwiek wątpliwości. Umowa winna również zawierać zapis o obowiązku reprezentowania wspólnoty bądź właściciela przez zarządcę przed sądami oraz prowadzenia dokumentacji zarządzanej nieruchomości w zakresie zgodnym z poczynionymi ustaleniami.

Finanse nieruchomości

Umowa o zarządzanie nieruchomościami Warszawa winna określać kwestie finansowe leżące po stronie zarządcy. Zgodnie z tym zapisy umowy powinny nakładać na zarządcę obowiązek kontrolowania finansów, w tym rozliczeń i umów z dostawcami mediów. Nadto warto określić, czy zarządca ma uprawnienia do negocjowania ofert firm dostawczych i rozliczania wpłat mieszkańców na rzecz wspólnoty. Warto również określić, czy zarządca jest zobowiązany do przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych.

Wynagrodzenie

Zapisy umowy o zarządzanie nieruchomościami Warszawa nie mogą pomijać kwestii wynagrodzenia zarządcy. W tym miejscu należy również określić odpowiedzialność zarządcy za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązków stanowiących przedmiot umowy.

Podsumowanie

Przywołane składniki umowy są elementami podstawowymi. Każda umowa między zarządcą nieruchomości a właścicielem bądź wspólnotą mieszkaniową jest zawierana indywidualnie i to od faktycznych potrzeb zależy jej treść. Mimo wszystko, niezależnie od ostatecznego kształtu umowy, warto uwzględnić omówione powyżej elementy.