21 czerwca 2024

Co warto wiedzieć o aplikacji adwokackiej i radcowskiej?

Co warto wiedzieć o aplikacji adwokackiej i radcowskiej?

Co warto wiedzieć o aplikacji adwokackiej i radcowskiej? Odbycie aplikacji stanowi niezbędny element na długiej drodze dojścia do zawodu adwokata oraz radcy prawnego. Zainteresowanie przyszłych kandydatów jest bardzo duże, dlatego też wcale nie tak łatwo się na nią dostać. Jakie informacje są ważne dla przyszłych prawników?

Na początku studia

Co warto wiedzieć o aplikacji adwokackiej i radcowskiej?
Co warto wiedzieć o aplikacji adwokackiej i radcowskiej?

Oczywiście pierwszym krokiem stawianym przez osoby, które w przyszłości pragną związać swoją karierę zawodową z prawem, jest wybór studiów prawniczych. Absolwenci uzyskują tytuł magistra i dopiero w tym momencie otwiera się dla nich możliwość dalszej edukacji. Kandydaci przystępują wówczas do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze. W zależności od dokonanego wyboru, może być to zarówno aplikacja adwokacka, jak i radcowska. W przeszłości egzaminy wstępne leżały w gestii samorządów prawniczych. Skutkiem tego był fakt, iż przyjmowana była zdecydowanie mniejsza ilość kandydatów niż ma to miejsce obecnie. Od 2006 roku przyszły adwokat lub radca prawny bierze udział w egzaminie państwowym. Większa liczba kandydatów decyduje się na aplikacje radcowską.

Polecamy:

Zainteresowanie wśród studentów

Studenci wydziałów prawa są bardzo zainteresowani odbywaniem aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Studia prawnicze są dość uniwersalne. Ukończenie ich, daje absolwentowi dość szerokie możliwości odnalezienia się na rynku pracy. Mimo wszystko znaczna część studentów marzy o takich zawodach, jak adwokat i radca prawny, dlatego też decyduje się na odbycie aplikacji. Szacuje się, że jest to około 45 – 60% wszystkich absolwentów. Egzamin wstępny daje wszystkim równe szanse. Jedynym kryterium jest w tym przypadku posiadana wiedza. Kandydaci rozwiązują test jednokrotnego wyboru. Pytań jest 150 i każde z nich zawiera 3 możliwości odpowiedzi. Uzyskanie 100 punków stanowi gwarancję uzyskania pozytywnego wyniku. Po zdaniu egzaminu oraz spełnieniu innych ustawowych przesłanek, przyszły adwokat lub radca prawny, może ubiegać się o wpis na listę aplikantów. Wniosek można złożyć w terminie nieprzekraczającym dwóch lat od dnia otrzymania uchwały, mówiącej o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego. O dokonaniu wpisu na listę decydują uchwały okręgowych rad adwokackich lub okręgowych izb radców prawnych. Uchwały o wpisie wpływają do Ministra Sprawiedliwości, który sprawuje nad nimi kontrolę i ma prawo do złożenia sprzeciwu. Może do tego dojść w sytuacji kiedy uchwała o wpisie została podjęta niezgodnie z przepisami lub kandydat nie spełnia wymogów, które są niezbędne do uzyskania wpisu. Takie sytuacje zdarzają się jednak niezwykle rzadko.

Koszty, które trzeba ponieść

Kandydat na radcę prawnego i adwokata, odbywa aplikacje, której czas trwania wynosi 3 lata. Jej głównym celem jest właściwe przygotowanie aplikanta do prawidłowego wykonywania zawodu. Pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zastępstwa procesowego, tworzenia umów, opinii prawnych oraz sporządzania różnego rodzaju pism. Przyszły adwokat musi liczyć się z koniecznością poniesienia stosownych opłat, które należy wnieść na pokrycie kosztów szkolenia. Wysokość tych opłat uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W szczególnych okolicznościach istnieje możliwość rozłożenia jej na raty lub też nawet zwolnienie aplikanta z części, czy też całości kwoty.

Pomoc patrona

Aplikacja jest okresem intensywnego szkolenia. Przygotowuje do samodzielnego wykonywania zawodu. Nim jednak adwokat stanie się w pełni samodzielny, nie może poprzestać jedynie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej. Równie ważna jest także sama praktyka. Szkolenie odbywa się pod czujnym okiem patrona. Jest on wyznaczany przez dziekana okręgowej rady adwokackiej lub w przypadku radców, okręgową izbę radców prawnych. Aplikant może być zatrudniony przez swojego patrona na podstawie stosunku pracy. Często zdarza się jednak, że aplikacja przebiega w formie nieetatowej. Wynika to z faktu sporej liczby kandydatów. Patron sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia i wszelkimi czynnościami, które wykonuje przyszły adwokat lub radca. Do jego zadań należy również przyswajanie aplikantowi zasad etyki. Omawia on z kandydatem na prawnika sposoby występowania przed sądem i innymi organami. Warto wspomnieć, że już po 6 miesiącach aplikacji, aplikant może zastępować adwokata lub radcę prawnego przed sądami, organami państwowymi, samorządowymi, organami ścigania i innymi instytucjami. Po zakończeniu aplikacji uzyskuje się odpowiednie zaświadczenie. Dokument ten umożliwia podejście do państwowego egzaminu zawodowego. W zależności od dokonanego wcześniej wyboru, może być to egzamin adwokacki lub radcowski.

Droga do zdobycia zawodu adwokata lub radcy prawnego nie jest prosta. Kształcenie trwa wiele lat i wymaga dużego wysiłku oraz poświęcenia. Sama praca dostarczać może jednak bardzo dużą satysfakcję. Oczywiście wiąże się również z prestiżem społecznym, którym cieszą się zawody prawnicze. Prawnicy również z pewnością nie mogą narzekać na swoje zarobki, które w naszym kraju są dość atrakcyjne.